Financiële structuren

Financiële structuren

Deze pagina gaat over een breed en complex onderwerp. Financiële stromen in de zorg bestaan uit allerlei verschillende wetten, regels, instanties en vormen die van invloed zijn op de zorgaanbieders en de zorgvragers.

Wanneer je zeggenschap wilt vergroten, dan is het handig dat je weet hoe de financiering (in grote lijnen) in de zorg geregeld is. Zo kun je gerichter vragen stellen als je bijvoorbeeld met het management of bestuur aan tafel zit.

Financiën in de zorg

De financiering van zorg vindt plaats vanuit verschillende wetgevingen. Zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Elke wet heeft zijn eigen doelgroep, indicatiestelling, financieringsvorm en verantwoordingseisen.

De financiële uitvoering van de zorg wordt gedaan door verschillende instanties, afhankelijk van de wetgeving. Zo zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor de wlz-geïndiceerde zorg, zorgverzekeraars voor de zvw-bekostigde zorg en gemeenten voor de wmo- en Jeugdwet-zorg.

Wil je een (korte) uitleg over de vier wetten die er binnen Zorg en Welzijn zijn? Bekijk dan deze video.

De verschillende wetgevingen

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende wetgevingen rondom financiering in de zorg.

 • 1
  Zorgverzekeringswet

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. In de Zvw is een breed basispakket van zorg verzekerd. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om zorg te bieden die van goede kwaliteit is.

  Het basispakket wordt betaald via de premies die iedereen vanaf 18 jaar elke maand rechtstreeks aan de eigen zorgverzekeraar betaalt én met geld uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Ongeveer 50% van alle zorg uit het basispakket wordt betaald via het Zorgverzekeringsfonds, dat gefinancierd wordt met de inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdragen en belastingen. Deze worden samen opgebracht door werknemers, werkgevers, zelfstandig ondernemers en uitkeringsinstanties (inhoudingsplichtigen). De overheid betaalt daarnaast nog een rijksbijdrage voor jongeren tot 18 jaar. Zij hoeven nog geen premies, bijdragen en belastingen te betalen.

  Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Ook fysiotherapie en ergotherapie vallen onder de zorgverzekering. Verder is ook verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.

 • 2
  Wet langdurige zorg

  Wanneer je blijvend 24 uurs zorg of toezicht nodig hebt, kom je in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer je als zorgvrager een indicatie nodig hebt voor langdurige zorg, vraag je deze aan bij het CIZ. Als zij een Wlz-indicatie afgeven, dan wordt dit doorgegeven aan het zorgkantoor. Samen met het zorgkantoor bespreekt de zorgvrager dan hoe diegene zorg wil ontvangen. Dit kan zorg zijn in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

 • 3
  Zorg in natura

  Bij Zorg in natura (ZIN) zoekt het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar naar zorgaanbieders. De zorgaanbieder maakt samen met de zorgvrager afspraken over de inhoud van de zorgverlening op basis van de indicatie. De zorgaanbieder moet kunnen verantwoorden of de zorg rechtmatig en doelmatig is ingezet. De zorgaanbieder kan de zorg declareren bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente.

 • 4
  Persoonsgebonden budget

  Als de zorgvrager zelf wil bepalen met welke zorgaanbieder de zorgverlening plaatsvindt, kan de zorgvrager een aanvraag indienen voor een persoonsgebonden budget (PGB). De zorgvrager krijgt dan een budget waarmee hij zelf zorg kan inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze. De zorgvrager wordt dan opdrachtgever en de zorgaanbieder wordt opdrachtnemer. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De betaling van de facturen wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Kleinschalige zorgaanbieders werken vaak samen in een netwerk om zo een breed zorgaanbod te kunnen bieden en meer maatwerk voor de zorgvrager te leveren. De hoofdaanbieder regelt dan voor de diverse onderliggende zorgvragen van de zorgvrager andere zorgaanbieders.

  De financiële administratie en verantwoording van de zorg is vaak een tijdrovend en complex proces voor veel zorgondernemingen.

 • 5
  Wet maatschappelijke ondersteuning

  De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je komt in aanmerking voor een wmo-voorziening wanneer je: niet meer zelfredzaam bent of niet meer kunt meedoen in de samenleving omdat je een aandoening of een beperking hebt. Of omdat je langdurige zorg nodig hebt.

  Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn

  Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier.

 • 6
  Jeugdwet

  In de Jeugdwet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

  Er zijn verschillende soorten jeugdhulp:

  • Ondersteuning bij de opvoeding
  • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
  • Logeeropvang (sommige gemeenten noemen dit respijtzorg)
  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
  • Behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking

  Ook deze zorg is mogelijk als zorg in natura (ZIN). Een jeugdhulpaanbieder regelt de zorg dan volledig of als PGB.

Financiering in de verschillende branches

De verschillende branches (zoals ziekenhuis, VVT, gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg) ontvangen op verschillende manieren financiering. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

 • 1
  VVT

  De verpleeg-, verzorgingshuis en thuiszorg wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de zorgverkeringswet, de wet maatschappelijk ondersteuning, de wet langdurige zorg en de jeugdwet.

 • 2
  Gehandicaptenzorg

  De gehandicaptenzorg ontvangt financiering uit de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet langdurige zorg, zorg in natura en het persoonsgebondenbudget.

 • 3
  GGZ

  De geestelijke gezondheidszorg wordt voornamelijk gefinancierd uit de zorgverzekeringswet, de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet langdurige zorg en de jeugdwet.

 • 4
  Ziekenhuis

  Ziekenhuizen ontvangen financiering vanuit de zorgverzekeringswet. De financiering van ziekenhuizen is gebaseerd op het systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Een DBC is een pakket van zorgactiviteiten die nodig zijn voor een bepaalde diagnose en behandeling.

  Een ziekenhuis onderhandeld over DBC’s met zorgverzekeraars en declareert een DBC bij de zorgverzekeraar, de patiënt of een ander ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de situatie. De prijs van een DBC wordt bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of onderhandeld tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar.

We vatten het kort voor je samen:

 • Als je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt de zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Thuiszorg wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (persoonlijke verzorging, verpleging, etc.), tenzij je een indicatie hebt voor langdurige zorg.
 • Heeft de zorgvrager alleen hulp bij de huishouding nodig en geen indicatie voor langdurige zorg? Dat betaalt de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Om bijvoorbeeld in een verpleeghuis te worden opgenomen, heeft een zorgvrager een indicatie voor langdurige zorg van het CIZ nodig.
 • Tegenwoordig wordt er ook vaak verpleeghuiszorg thuis geleverd. Dan woont een zorgvrager thuis, maar is er wel een indicatie voor langdurige zorg van het CIZ nodig.
 • Zorg voor jongeren onder de 18 wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet.