Projectgroep

Subsidieaanvraag 2024

 • Is er in 2024 een derde subsidieronde?

  Ja, je leest op de website van Dus-i meer informatie over deze ronde.

Verantwoording subsidie - ronde 1

 • De contactpersoon van mijn instelling is gewijzigd. Hoe moet ik dit melden aan DUS-I?

  Gebruik het contactformulier en selecteer de optie “Ik wil een wijziging doorgeven”. Zet in je bericht de volgende gegevens van de nieuwe contactpersoon:

  • Naam en achternaam
  • Functie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 • Moet ik ook de kosten die ik heb betaald met mijn eigen bijdrage verantwoorden?

  Nee. Je moet alleen de kosten verantwoorden die je met het ontvangen subsidiebedrag van €50.000 hebt betaald.

 • Door gestegen bruto uurtarieven in de cao zijn de loonkosten hoger uitgevallen. Hoe moet ik dit verwerken in de verantwoording?

  Je kunt de gestegen loonkosten verwerken in je verantwoording, als het uurtarief niet hoger is dan €49,91 en de totale kosten niet hoger zijn dan het aangevraagde subsidiebedrag van €50.000.

 • Ik heb een activiteit georganiseerd waar veel personeelsleden aan hebben deelgenomen. Het opzoeken van de personeelsnummers van deze personeelsleden is onmogelijk of veel werk. Hoe ga ik hiermee om?

  Beschik je over een aanmeldlijst waar de personeelsnummers zichtbaar zijn? Dan kun je deze meesturen met de verantwoording. Mocht je dit niet kunnen aanleveren, dan verzamel je alle bestaande relevante gegevens (zoals het aantal deelnemers, hun functies en de hoeveelheid bestede tijd aan de bijeenkomst) en lever je deze aan. Mocht er relevante informatie ontbreken, dan ontvang je van DUS-I een verzoek om aanvullende informatie.

 • Wat gebeurt er als niet het volledige subsidiebedrag is gebruikt?

  Blijkt uit de verantwoording dat de werkelijke subsidiabele kosten lager zijn dan €30.000? Dan moet je een bedrag van €2.500 terugbetalen.

 • Wie mag de verantwoording ondertekenen?

  Een bestuurder/directeur die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) bevoegd is, moet de verantwoording ondertekenen. Met het KvK-nummer van de organisatie kun je in het KvK Handelsregister controleren wie de tekenbevoegde(n) is/zijn. Let op! Er kunnen meerdere tekenbevoegden samen bevoegd zijn. In dat geval moeten minimaal 2 bestuurders de verantwoording ondertekenen.

Begrippen

 • Wat is een de-minimisverordening?

  Staatssteun of de-minimissteun is financiële steun van de overheid aan ondernemingen. Dit is in beperkte mate toegestaan en wordt geregeld in de-minimisverordeningen. Met een de-minimisverklaring of verklaring de-minimissteun geef je aan hoeveel staatssteun jouw organisatie in de afgelopen drie jaren heeft ontvangen. Het wordt dan duidelijk hoeveel ruimte er nog is om in die periode nog subsidie te ontvangen die onder de staatssteun valt. Meer informatie over de-minimisverordeningen vind je via deze link.

De-minimisverklaring

 • Bij welke afdeling kan ik de de-minimisverklaring opvragen?

  Je kunt de de-minimisverklaring normaalgesproken bij de financiële afdeling van jouw organisatie opvragen.

 • Welke andere regelingen vallen onder de de-minimissteun?

  VWS beschouwt onder andere de volgende regelingen en/of activiteiten als de-minimissteun:
  • Deelname aan het intensieve traject van Het Potentieel Pakken
  • Subsidieregeling (Ont)regel de Zorg
  • In sommige gevallen is het Stagefonds ook van toepassing voor de de-minimissteun. Controleer hiervoor de beschikking.

Projectplan

 • Is er een standaard format voor het maken van een actieplan?

  Gebruik hiervoor bijlage 5 uit de regeling. De criteria komen overeen met de visie en roadmap van het LAZ. We adviseren je om de hulpmiddelen bij de roadmap te gebruiken. Je kunt je inschrijven voor de bijeenkomsten die het LAZ organiseert om je te ondersteunen bij het maken van een actieplan.

Termijnen

 • Mag je afwijken van de looptijd van de subsidie? Bijvoorbeeld: je start later, maar eindigt ook later?

  Nee, dat is niet toegestaan. De subsidiabele termijn is 15 maanden vanaf de datum van de verleningsbeschikking. Je moet kosten binnen deze 15 maanden maken. Het is niet mogelijk om deze termijn te verlengen. Als je voor of na de subsidiabele periode projectactiviteiten uitvoert mag dat wel. Maar de kosten hiervoor zijn niet subsidiabel en moeten dan door jouw organisatie zelf worden gefinancierd.

 • Wanneer wordt de subsidie uitgekeerd?

  Na verlening keert DUS-I een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt meestal binnen twee weken nadat je de verleningsbeschikking hebt ontvangen. De rest van het budget wordt pas verrekend na de verantwoording van je kosten en activiteiten. Je hebt na het einde van de subsidiabele periode 22 weken de tijd om de verantwoordingsaanvraag bij DUS-I in te dienen. Na ontvangst van de verantwoordingsdocumenten heeft DUS-I 22 weken om deze documenten te beoordelen. Daarna ontvangt jouw organisatie het resterende bedrag of volgt een terugvordering.

Landelijk Actieplan Zeggenschap

 • Ik heb hulp nodig bij het opstellen van het actieplan binnen mijn organisatie. Wat bieden jullie aan?

  Het programmateam van het LAZ heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld en organiseert verschillende bijeenkomsten om je te ondersteunen bij het opstellen van je actieplan. Op de ‘Aan de slag’-pagina vind je diverse hulpmiddelen. Het LAZ biedt ook online bijeenkomsten aan, zoals klankbordsessies en schrijfsessies. Je kunt je daarvoor hier inschrijven. Zorg er tijdens het opstellen van je actieplan voor dat je altijd de subsidiecriteria bij de hand hebt, die je kunt vinden in bijlage 5 van de gewijzigde regeling.

 • Wat is de aanleiding voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap?

  De aanleiding is een amendement op de begroting van het ministerie van VWS door Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet en Aukje De Vries. Uit de Tweede Kamerbrief over amendement Ellemeet 15-12-21:

  …Het aangenomen amendement Ellemeet/De Vries resulteert in €10 miljoen voor het herstel van zorgprofessionals. Zeggenschap is een belangrijke voorwaarde voor effectief herstelbeleid. Om professionele zeggenschap te verbeteren, zijn door de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de brancheorganisaties al eerder werkagenda’s opgesteld. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met de partijen. Los daarvan zullen de onderhavige financiële middelen (€10 miljoen) ten goede komen aan verpleegkundigen, verzorgenden en/of begeleiders. Zij worden ondersteund door het samenwerkingsverband van V&VN, de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en brancheorganisaties. Deze aanpak biedt zorgprofessionals ondersteuning bij het verwerven van vaardigheden door middel van intervisie, een leernetwerk en tijd en ruimte om binnen de werkcontext vorm en inhoud te geven aan zeggenschap. Daarnaast zetten partijen in op zeggenschap bij herstelbeleid…

 • Waarom is er een Actieplan nodig?

  Om te organiseren dat professionals in zorg, jeugdzorg en sociaal werk hun beroep naar professioneel inzicht kunnen uitvoeren en op alle niveaus meebepalen hoe zorg wordt georganiseerd. Dat is nodig omdat er de komende decennia flinke uitdagingen blijven voor de Nederlandse gezondheidszorg, jeugdzorg en het sociaal werk. Bijvoorbeeld het verbeteren van gezondheid, bevorderen van de kwaliteit van leven, omgaan met agressie, behoud van collega’s.

  Door te werken aan het vergroten van zeggenschap komen professionals meer ‘in the lead’ over hun beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving. Daardoor voelen zij zich gehoord en gewaardeerd, wat leidt tot belangrijke resultaten zoals een positieve werkomgeving. Dit draagt weer bij aan zaken zoals minder verzuim en een lager verloop. Kort gezegd: zeggenschap is een middel, dat je kunt inzetten om structureel te werken aan oplossingen voor grote vraagstukken in de gezondheidszorg, jeugdzorg en het sociaal werk; toekomstbestendige zorg, betere kwaliteit van zorg en leven en tevredenere professionals.

 • Voor wie is het Actieplan Zeggenschap?

  Met het landelijk actieplan willen we een stevige impuls geven aan de versterking van de zeggenschap van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, begeleiders, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers.

  Vanzelfsprekend kunnen daar ook andere professionals mee bereikt worden die werkzaam zijn in de directe zorg voor patiënten en cliënten. Denk aan agogisch medewerkers, (medisch) ondersteunende en paramedische disciplines.

 • Wie zijn bij het Landelijk Actieplan betrokken?

  De kaders van het landelijk actieplan zeggenschap zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen beroepsorganisaties V&VN en BPSW, samen met de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ en de VGN. In 2023 zijn Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland ook aangesloten. De invulling van het Landelijk Actieplan Zeggenschap gebeurt samen met verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. ‘Alles óver ons, dóór ons’ is daarbij het uitgangspunt van de beroepsgroep.

 • Op welke vragen zal de uitvoering van het Actieplan Zeggenschap een antwoord geven?
  • Welke acties zijn er binnen mijn organisatie nodig om zeggenschap van professionals op alle niveaus snel én duurzaam te versterken?
  • Welke activiteiten kunnen in 2024 gerealiseerd worden voor het verder versterken van zeggenschap van professionals op alle niveaus? Welke goede voorbeelden zijn er al en kunnen we breed delen?
  • Wat is er op de lange termijn nodig voor goede zorg, begeleiding en/of ondersteuning? Worden verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers optimaal ingezet, ontwikkeld en behouden om (ook in de toekomst) adequaat te voldoen aan de zorg -en/of hulpvraag?
 • Wat doet het Landelijk Actieplan?

  Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) is er om verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers te ondersteunen bij het versterken van zeggenschap in hun organisatie. Dat doen we onder andere door hen te ondersteunen bij de subsidieaanvraag en het schrijven van bijbehorend actieplan. Organisaties met een gesubsidieerd actieplan begeleiden we bij het in de praktijk brengen van hun actieplan.  

  Maar onze werkzaamheden zijn veel breder. Wij vinden het namelijk belangrijk om de landelijke beweging naar het versterken van zeggenschap in de zorg, jeugdzorg en het sociaal werk te stimuleren. Het afgelopen jaar heeft het LAZ veel geleerd van en met organisaties die werken met een actieplan om zeggenschap te versterken. Vanuit die geleerde lessen hebben wij diverse hulpmiddelen voor professionals en organisaties ontwikkeld.  Zo vind je op onze website bijvoorbeeld een roadmap waarin je een overzichtelijk stappenplan vindt waarmee je je eigen actieplan op kunt starten. Ook hebben we een e-learning ontwikkeld waarin je in 30 minuten leert wat zeggenschap is en hoe jij het zelf kunt versterken. Op onze pagina Aan de slag! vind je de online leermiddelen.  

 • Wat wordt bedoeld met (professionele) zeggenschap?

  Met zeggenschap bedoelen we dat je als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende, begeleider, jeugdzorgwerker en sociaal werker zelf kunt (mee)beslissen als het gaat over de ontwikkeling en inhoud van je beroep. Én je krijgt de kans krijgt om inspraak en invloed uit te oefenen wanneer het je beroep raakt (beleidsparticipatie en beslissingsbevoegdheid).

  Met andere woorden: spreek je uit als het gaat om jouw vak, op welk niveau dan ook. Met als uitgangspunt: het verhogen van de kwaliteit van zorg én tevredenheid over het werk.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van het Actieplan Zeggenschap?

  Hou deze website in de gaten of meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief via de deze link. Voor vragen kun je ook terecht bij het programmateam via info@actieplanzeggenschap.nl.

 • Zijn er voorbeeldplannen beschikbaar?

  Het programmateam van het LAZ werkt hier aan. Houd de website in de gaten.